BANNER2
aaaaa
BANNER1-1

BIZIES WekillerimizSMART GURLUŞY

Müşderileriň halaýanlary we bazarda meşhur satýanlary bar.

 • Dürbi ýüzli terminal (WEDS-N8)

  8 "Ulanyjylaryň durnukly öndürijiligini üpjün etmek üçin ösen WDR tehnologiýasy we güýçli iş platformasy bolan interaktiw sensor LCD, içerde we daşarda dürli ssenariýalarda ulanylyp bilner. Suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän, 2,5 metr aralykda awto oýanýar. Amatly ikinji interfeýs üçin SDK we API .
  pro
biz hakda

SIZI BERIP BOLarys
Elmydama aliň gowy netijeler.

Kompaniýa, toplumlaýyn gonuş hyzmatlarynyň amala aşyrylmagyny üpjün etmek üçin satuwdan öňki, satuwdan soňky satuwdan başlap hünärmenler bilen hemişe yzarlaýar.Daşky görnüş dizaýnyndan başlap, programma üpjünçiligine we apparat gözleglerine we ösüşine, bir gezeklik önümçilige, şahsylaşdyrylan özleşdirme hyzmatlaryny goldaýar.Kompaniýa, öz markasy, ODM, OEM we beýleki işewürlik modellerini döretmek arkaly dünýädäki müňlerçe hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk gurýar.20 ýyldan gowrak wagt bäri müňlerçe pudak ulanyjylaryna iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürledik.

 GO

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • nyşany

  Bellenen ýyl

  24 ýyldan gowrak kesgitleýiş tehnologiýasynyň esasy tehnologiýalarynda ösüş we toplanmak.
 • nyşany

  Buliding meýdany

  Täze strategiki, gözleg we gözleg toparynyň gözlegleri we senagat masştabyny giňeltmek üçin has köp ýer.
 • nyşany

  Exurt eksporty

  OEM ODM we dürli işewür hyzmatdaşlyk usullary bilen WEDS önümleri bütin dünýäde meşhurdyr.
 • nyşany

  Işgärler

  Ulanyjylary has gymmatly önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin bitewi önümçilik we hünärmen topary bilen.

Üýtgeşik artykmaçlyklarymyz
Girdejini artdyrmaga kömek edýär

 • Üstünlikleri
 • Näme üçin edip bilýäris

20 ýyldan gowrak senagat tejribesi we 90-dan gowrak inersener topary bolan WEDS ODM & OEM hyzmaty, taslamaňyzyň ygtybarly bolmagyny üpjün ederis.

 • Senagatda iň pes sargyt mukdary
 • Sargytdan soň has çalt gowşuryş wagty
 • Talabyň has mugt özleşdirme önümleri

Bu pudakda 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, müşderilerimiziň bazardaky isleglerine düşünýäris.Adatça ulanyjylarymyzy hyzmatdaşlarymyzdan has gowy bilýäris.

 • Aşaky MOQ: Bize güýçli üpjünçilik zynjyry goldaw berýär, sebäbi üpjün edijilerimiz bilen azyndan 10 ýyl bäri işleýäris, birek-birege ynanýarys we goldaw berýäris.
 • Çalt eltmegiň wagty: Dürli müşderileriň dürli zerurlyklaryny çalt kanagatlandyrmak üçin öňünden köp dürli ýadro tagtalaryny taýýarladyk.
 • Has erkin özleşdirme: Akylly kesgitlemek pudagynda köp usullary erkin birleşdirmek ukybyny özleşdirdik, diňe bir önüm bolsa-da, ony dürli re onimlerde alyp bileris.
hyzmaty

nämeadamlar bilen gürleşiň

 • gürle
  Karlyn Essen Singapur hyzmatdaş
  WEDS bilen 45 günlük taslama wagty sargyt alanymda sergide tanyşdym, we taslama üçin zerur aýratynlyklary barlamak üçin maňa POC prototipini berdiler, önüm öndürmek üçin WEDS üçin ýörite töleg töledim. taslamam üçin.Geň galdyryjy!Qualifiedhli hünärli önümleri bary-ýogy 32 günde eltip berdiler.
 • gürle
  David Mcconnaughey Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hyzmatdaşy
  Meni çagyranyňyz üçin sag boluň!Toýlar we men 11 ýyl bile işleýäris.Iň köp ynanýan zadym, WEDS-iň köp rejeli kombinasiýa önümleri.Bir gezek WEDS-den dürli müşderiler bilen duşuşmak üçin bir topar önümi özleşdirmegi haýyş etdim, meňzeş bolsa-da, seriýadaky her model başga bir konfigurasiýa.Dürli modelleriň bahasy başgaça bolýar, bu ýeterlik adalatly.
 • gürle
  Karlton Şeriç Fransiýa hyzmatdaş
  Meniň işim, esasan, çözgütler arkaly hyzmat edilýär we müşderilerim üçin satuwdan soňky hyzmat meniň iň gymmatly zadym.Haçan-da bir mesele ýüze çyksa, WEDS hemişe maňa ilkinji bolup tehniki goldaw berýär we ýerli wagt bilen sagat 2: 00-da bolsa, meseläni nädip çözmelidigini ara alyp maslahatlaşýar, bu her gezek bir müşderi bilen gürleşmäge baranymda maňa uly ynam döredýär.

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy ..

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör