10
banner
banner2
banner3

BIZI OF WekillerimizSMART GURLUŞY

Müşderileriň halaýan we bazarda meşhur satýanlary bar.

 • Dürbi ýüzli terminal (WEDS-N8)

  8 "Öňdebaryjy WDR tehnologiýasy we interaktiw sensorly LCD ulanyjylary durnukly öndürijiligini üpjün etmek üçin içerde we daşarda dürli ssenariýalarda ulanyp boljak interaktiw duýgur LCD. Suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän, 2,5 metr aralykda awto oýanýar. Amatly ikinji interfeýs üçin SDK we API .
  pro
about-us

SIZI BERIP BOLarys
Elmydama aliň gowy netijeler.

Kompaniýa, integrasiýa gonuş hyzmatlarynyň amala aşyrylmagyny üpjün etmek üçin satuwdan öňki, satuwdan soňky satuwdan başlap hünärmenler bilen hemişe yzarlaýar.Daşky görnüş dizaýnyndan başlap, programma üpjünçiligine we apparat gözleglerine we işlenip düzülmegine, bir gezeklik önümçilige, şahsylaşdyrylan hyzmatlary goldaýar.Kompaniýa, öz markasy, ODM, OEM we beýleki işewürlik modellerini döretmek arkaly dünýädäki müňlerçe hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk gurýar.20 ýyldan gowrak wagt bäri müňlerçe pudak ulanyjylaryna iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürledik.

 GO

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • icon

  Bellenen ýyl

  24 ýylyň dowamynda kesgitlemek tehnologiýasynyň esasy tehnologiýalarynda ösüş we toplanmak.
 • icon

  Buliding meýdany

  Täze strategiki, gözleg we gözleg toparynyň gözlegleri we senagat masştabyny giňeltmek üçin has köp ýer.
 • icon

  Exurt eksport etmek

  OEM ODM we dürli işewür hyzmatdaşlyk usullary bilen WEDS önümleri bütin dünýäde meşhurdyr.
 • icon

  Işgärler

  Ulanyjylary has gymmatly önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin bitewi önümçilik we hünärmen topary bilen.

Üýtgeşik artykmaçlyklarymyz
Girdejini artdyrmaga kömek edýär

 • Üstünlikleri
 • Näme üçin edip bilýäris

20 ýyldan gowrak senagat tejribesi we 90-dan gowrak inersener topary bolan WEDS ODM & OEM hyzmaty, taslamaňyzyň ygtybarly bolmagyny üpjün ederis.

 • Senagatda iň pes sargyt mukdary
 • Sargytdan soň has çalt eltiş wagty
 • Talaplaryň has mugt özleşdirme önümleri

Bu pudakda 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, müşderilerimiziň bazardaky zerurlyklaryna düşünýäris.Adatça ulanyjylarymyzy hyzmatdaşlarymyzdan has gowy bilýäris.

 • Aşaky MOQ: Bize güýçli üpjünçilik zynjyry goldaw berýär, sebäbi üpjün edijilerimiz bilen azyndan 10 ýyl bäri işleýäris, birek-birege ynanýarys we goldaw berýäris.
 • Çalt eltmegiň wagty: Dürli müşderileriň dürli zerurlyklaryny çalt kanagatlandyrmak üçin köp dürli ýadro tagtalaryny öňünden taýýarladyk.
 • Has erkin özleşdirme: Akylly tanamak pudagynda köp usullary erkin birleşdirmek ukybyny özleşdirdik, diňe bir önüm bolsa-da, ony dürli re onimlerde alyp bileris.
service

nämeadamlar bilen gürleşiň

 • speak
  Karlyn iýmiti Singapur hyzmatdaş
  45 günlük taslama bilen taslama esasly sargyt alanymda WEDS bilen tanyşdym, we taslama üçin zerur aýratynlyklary barlamak üçin maňa POC prototipini berdiler, önüm öndürmek üçin WEDS üçin ýörite töleg töledim. taslamam üçin.Geň galdyryjy!Qualifiedhli hünärli önümleri bary-ýogy 32 günde eltip berdiler.
 • speak
  David Mcconnaughey Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hyzmatdaşy
  Meni çagyranyňyz üçin sag boluň!Toýlar we men 11 ýyl bile işleýäris.Iň köp ynanýan zadym, WEDS-iň köp re modeimli kombinasiýa önümleri.Bir gezek WEDS-den dürli müşderiler bilen duşuşmak üçin önümleriň tapgyryny özleşdirmegi haýyş etdim, meňzeş bolsa-da, seriýadaky her bir model başga bir konfigurasiýa.Dürli modelleriň bahasy başgaça bolýar, bu ýeterlik adalatly.
 • speak
  Karlton Şeriç Fransiýa hyzmatdaş
  Meniň işim esasan çözgütler arkaly hyzmat edilýär we müşderilerim üçin satuwdan soňky hyzmat meniň iň gymmatly zadym.Haçan-da bir kynçylyk çekenimde, WEDS hemişe maňa ilkinji bolup tehniki goldaw berýär we ýerli wagt bilen sagat 14: 00-da bolsa meseläni nädip çözmelidigini ara alyp maslahatlaşýar, bu her gezek bir müşderi bilen gürleşmäge baranymda maňa uly ynam döredýär.

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz täze we köne müşderileriň arasynda pudakda ajaýyp abraý gazandy we gymmatly ynam gazandy ..

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör