banner

Myhmanlary dolandyrmak

Utgaşykly jemgyýet gurmak syýasatyna laýyklykda, möhüm bölümleriň howpsuzlyk we howpsuzlyk bölümleri terrorçylyga we jemgyýetçilik saglyk ýagdaýlaryna garşy göreşmek, içerki howpsuzlygy dolandyrmagy güýçlendirmek, howpsuzlyk boşluklaryny ýapmak we şahsy howpsuzlygy we emläk howpsuzlygyny üpjün etmek üçin täze kynçylyk boldy. işgärler.

Adaty "el bilen gelýänleri hasaba almak" adam howpsuzlygy prosedurasy hökmünde hem bellidir: derwezeban myhmanlardan resminamalaryny görkezmegini ýa-da gysga bir derňew geçirmegini soraýar - derwezeban myhmanlardan saparlaryny "Myhmanlar sanawyna" ýazmagyny haýyş edýär, adyny doldurýar, resminamanyň belgisi, baryp görmegiň wagty, baryp görmegiň sebäbi we ş.m. gysgaça - derwezeban myhmanlardan saparlaryny "Myhmanlar sanawyna" ýazmagyny haýyş edýär.Käbir bölümler gözden geçirmek üçin myhmanlaryň ýazgysyny berip biler.Adaty el bilen gelýänleriň sanawynda köp howpsuzlyk kemçilikleri, şahsy işlemezlik, hyzmatlaryň pes derejesi we dolandyryşy goldamak üçin takyk maglumatlaryň ýoklugy bar.Has çynlakaý, "el bilen gelýänleri hasaba almak" çemeleşmesini ulanyp, jenaýatçylar galp şahsyýetnamalary aňsatlyk bilen ulanyp bilerler ýa-da derwezebanyň hasaba alyş talaplaryny ýerine ýetirmek üçin bahana tapyp, jenaýat etmek üçin bölüme girip bilerler, ýöne jenaýat yzarlanandan soň mümkindir hasaba alnan maglumatlaryň hemmesiniň ýalandygyny, yzarlamagyň mümkinçiliginiň ýokdugyny we bellige almagyň peýdasyzdygyny görmek.Barha ösýän jenaýat usullarynyň öňünde bölümleriň öz howpsuzlygyny we jenaýatyň öňüni almak mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagy hökmanydyr.Döwrebap howpsuzlyk maglumat dolandyryşyny kanagatlandyrmak, barha çylşyrymly howpsuzlyk zerurlyklaryny ödemek üçin akylly myhmanlary dolandyrmak terminalyny ulanmak işgärleri barlamak işiniň göwrümini ep-esli azaldar, ösen tehnologiýa, ýönekeý iş, ygtybarly öndürijilik we başgalar bilen akylly myhman terminaly. aýratynlyklary, hökümete, harby birleşmelere, kärhanalara we edaralara, maliýe guramalaryna, jemgyýetçilik howpsuzlygyna, kollejlere we uniwersitetlere dogry kömekçiniň howpsuzlygy we howpsuzlyk dolandyryşy bolup biler.

图片22

Hakyky ýagdaýlar: Datang Fuxin Energy & Chemical Engineering Co.

Esasy aýratynlyklary

ID Çeýe şahsyýeti hasaba almak, şahsyýeti tassyklamak

Personal Hakyky şahsyýeti kesgitlemek, kartoçkalaryň beýlekiler tarapyndan urulmagynyň öňüni almak

Appointment Bellenen sapar, çakylyk sapary, wagtlaýyn hasaba alyş sapary we dürli usullar

Integral Dolandyryşy gazanmak üçin giriş ygtyýaryna gözegçilik, konferensiýa we beýlekiler

Visitor Gelenleriň traffigine hakyky wagt gözegçiligi, real wagt görkezilişi

List Gara sanawy deňeşdirmek, işgärleriň bikanun kabul edilmeginiň öňüni almak

● Çalt tanamak, giriş we çykyş tertibini standartlaşdyrmak

img2523

BD seriýaly önümler

Önümiň artykmaçlyklary

Identifikasiýa usullary--- aceüz, barmak yzy, Mifare / Prox, QR kody we beýleki çeýe kombinasiýa

Janly tanamak--- Binokulýar HDR kamerasy, tanalmagyň ýerine suratlaryň ýa-da wideolaryň ulanylmagynyň öňüni alyň

Amatly ikinji derejeli ösüş--- SDK, SDK-nyň amatly ikinji derejeli ösüşi üçin API

Çeýe giňelme - Giňeldilýän batareýa & POE, WIFI, 4G, GPS, HDMI we ş.m.

Daşarkybaglanyşyk--- Dolandyryş zerurlyklaryny ýeňilleşdirmek üçin kompýuterlere, kartoçkalara, printerlere, gürleýjilere we beýleki periferiýa enjamlaryna birikdiriň
Güýçlidolandyryş--- Dürli interfeýs reesimleri bilen sanly takyklygy dolandyrmak üçin çeýe myhmanlary dolandyrmak platformalary bilen işleşiň

img1