banner
ÖMMD
OEM
ÖMMD

ÖMMD

24 ýyllyk önümçilik tejribesi we 90-dan gowrak inersener topary bolan WEDS ODM hyzmaty, taslamaňyzyň ygtybarly bolmagyny üpjün ederis.

Aýratyn dizaýn

Çykdajylary optimizasiýa

Bazara bolan isleg

Minimal synag we ýalňyşlyk çykdajylary

odm
OEM

OEM

24 ýyllyk önümçilik tejribesi we 4 önüm çyzgysy bolan WEDS OEM hyzmaty, her önüm 3 gezek synagdan geçirilýär.

Logotipi üýtgediň

Reňkini üýtgediň

Bukjany çalyşyň

Funksiýany üýtgetmek

odm

Bu mesele sizi biynjalyk edýärmi?

odm

Näme üçin zawod menden ýa-da ODM / OEM üçin köp MOQ sorady?Justaňy öz işime başlaýaryn, markamyzyň keşbini we girdejisini ýokarlandyrmak üçin diňe az mukdarda zat gerek.

odm

ODM / OEM-i sazlamak isleýärin, bu diňe meniň işim üçin synanyşyk.Zawod maňa ýokary ösüş çykdajylaryny getirýär.Töwekgelçilikden gorkýaryn.

odm

A partiýasy menden ýöriteleşdirilen önümler bilen çalt eltilmegini isledi.Zawod maňa azyndan 5 ~ 8 hepde diýdi. Iň soňunda bolsa, iş mümkinçiliginden mahrum boldum.

Size nähili kömek edýäris?

Öňe taýýarlyk

Funksiýa zynjyry
Daşarky gabyk
Funksiýa zynjyry
odm

Çuňňur özleşdirilen integrirlenen tagta işiňiz üçin has laýyk gelýär.

odm

Göni birigip bolýan dürli funksional interfeýsler bilen ýadro tagtasyny öňünden gurduk.Aýratyn zerurlyklaryňyz üçin giňeltme tagtasyny düzüň.

Daşarky gabyk
odm

Sanjym galyplary
Açyk galyp tölegi: ýokary
Bölümiň bahasy: gaty pes
Maslahat beriň: Uzak möhletli sargytlar

odm

Döküm galyndysy
Açyk galyp tölegi: pes
Bölümiň bahasy: pes
Maslahat beriň: kiçi sargytlar

odm

CNC galyp
Açyk galyp tölegi: ýygym ýok
Bölümiň bahasy: adaty
Maslahat beriň: Ilkinji synanyşyk

line

Aýratyn çözgütler

Bir tarapdan, gönüden-göni birigip bolýan dürli funksional interfeýsler bilen ýadro tagtasyny öňünden gurduk.Şol bir wagtyň özünde köp paýymyz bar, şonuň üçin pes MOQ we çalt eltip bileris.Başga bir tarapdan, üç dürli gabyk görnüşimizi goldamak üçin güýçli üpjünçilik zynjyrymyz bar.Olardan biri, galyndy tölegsiz we MOQ pes bolan CNC jaýy. Wagtyň geçmegi bilen CNC gabygyny gowşurmagyň wagty iň çalt.

Pes MOQ, iň az başlangyç maýa goýum we çalt eltip bermek bilen täjirçilik çözgüdi gazanmak üçin bu kombinasiýany maslahat berýäris.

odm

Näme üçin bizi saýlaýarsyň?

odm

Şahadatnamalarymyz

 • honor

  ccc

 • honor

  ccic

 • honor

  ce

 • honor

  kw

 • honor

  maýor

 • honor

  sgs

 • honor

  patent

 • honor

  hormat

Toýlaryň hiline gözegçilik

odm

Toý hyzmatdaşlary

partner