banner
Barmak yzy
Aceüz
Rfid
Kod
Gurluş
Barmak yzy

Gysgaça syn
WEDS-iň barmak yzy algoritmleri 1: 1 & 1: N-iň çalt we takyk barmak yzyny tanamak üçin 20 ýyldan gowrak wagt bäri üznüksiz optimizirlenýär.
Algoritm optiki we kuwwatly barmak yzlaryny okaýjy bilen gabat gelýär we önümiň diwersifikasiýasyna ýetmek üçin dürli önümlere uýgunlaşdyrylyp bilner.
Köne müşderileriň barmak yzlary, manysyz maglumat geçirmek üçin 300,000 uly kitaphana, ISO 19794 gabat gelýär.

Fingerprint

1. Güýçli ulanmak ukyby

Dürli ýerleşdiriş burçlarynda we barmaklaryň pozisiýasynda çalt tapylmagyny amala aşyryp biler.Kolleksiýa penjiresiniň ýagty fon çyrasy, barmak tegmilleri, gury barmaklar, çygly barmaklar we ş.m. ýaly çylşyrymly amaly ssenariýalar üçin gaty durnukly we ajaýyp öndürijiligi bar.

Fingerprint

2. Uly ammary takyk kesgitläň

Dänäniň aralygy, bifurkasiýa we egriniň egriligi ýaly köp ölçegli wektor aýratynlyklary, 300,000 ýa-da ondanam köp ulanyjynyň uly göwrümli ulanyjy maglumatlar bazasynda takyk tanalmagy amala aşyryp biler.

Fingerprint

3. Çalt deňeşdirme

Durnukly deňeşdirme effektini üpjün etmek esasynda köp derejeli deňeşdirme re usingimini ulanyp, gaty çalt deňeşdirme tizligine ýetip bolýar.Häzirki wagtda adaty kompýuteriň bir ýadroly deňeşdirme tizligi sekuntda 1 million esse ýetip biler.

Fingerprint

4. Güýçli durnuklylyk

Optiki barmak yzyny tanamak moduly gowy durnuklylyga, güýçli antistatiki ukybyna, uzak ömri, esasanam ýokary duýgurlygyna eýe we ýokary çözgütli barmak yzy şekillerini üpjün edip biler.Tehnologiýa hem iň kämildir.

Aceüz

Gysgaça syn
WEDS-iň on ýyldan gowrak çuňňur öwreniş algoritm gözleglerine esaslanan, köp sanly meýdan ýerine ýetiriş tejribesi we üznüksiz optimizasiýa esasynda ýüz tanamak tehnologiýasy diňe bir esasy ýüzi kesgitlemek, janly tanamak, ýüzi tanamak bilen çäklenmän, eýsem maskany ýüze çykarmak, kaska tapmak hem mümkin. , işgärleriň häsiýetleri we beýleki funksiýalar.Ol eýýäm deri reňkleriniň giň toparyny we K12-i goşmak bilen birnäçe ýaş toparlaryny öz içine alyp biler.

Face

1. Çylşyrymly gurşawda takyk kesgitlemek

Identüzüňi kesgitlemek mümkinçilikleri çylşyrymly ýagtylyk, ýüz oklýuziýasy, uly ýüz burçlary we çalt hereketler ýaly köp çylşyrymly gurşawy öz içine alýar.Faceüzüň täsirli, takyk we durnukly ýüze çykaryş funksiýalaryna ýetmek üçin bulut, gyra we ahyrky köp platformaly çözgütleri goldaýar.

Face

2. Göni kesgitlemek

Görünýän ýeňil kameralar infragyzyl / gara we ak surat hüjümlerinden goramak üçin, infragyzyl kameralar reňkli surat hüjümlerinden goramak üçin ulanylýar.Çalt, durnukly we ygtybarly ýüzi janly kesgitlemek funksiýasyna ýetiň.

Face

3. ageaş we jyns taýdan tanalmagy gazanmak

Faceüz bilen goldanýan tebigy gurşawda takyk ýaşyna we jyns bahasyna esaslanyp, ýaş ýalňyşlygy +/- 3,7 ýyl, jyns takyklygy derejesi bolsa 99%.

Face

4. Maska / şlýapa / Sakgal tanamak

Dürli görnüşdäki we dürli geýim usullarynyň maska ​​sahnalaryny takyk kesgitläp bilýän maska ​​/ şlýapa / sakgal bilen çalt kesgitleme modelini durmuşa geçirmek üçin ahyrky iki klassifikasiýa tor gurluşy kabul edilýär.

Rfid

Gysgaça syn
24 ýyllyk kartoçka enjamlaryny öndüriji hökmünde WEDS-iň kartany tanamak tehnologiýasy kart görnüşleriniň köpüsini öz içine alýar, dürli pudaklaýyn eýeçilik we hususy protokollary goldaýar we ulanyjynyň gözlegini kanagatlandyrmak üçin güýçli dizaýn tejribesi bolan dürli kartoçkalary uýgunlaşdyrýar. uzak aralyga tanamak tejribesi.

Rfid

1. .Kart kartoçkalary tanamak

Goldaw ýakynlygy, NFC, CPU, HID / iclass, DESfire, Magnetic, Mifare we ş.m.

Rfid

2. Köp aragatnaşyk protokollary

ISO14443A / ISO14443B / ISO15693 protokollaryny, Mifare & DesFire we pes ýygylykly 125KHz Diňe okamak protokolyny goldaň.

Rfid

3. Birnäçe okyjy

Hemmelerde okyjyny, Daşarky okyjyny, ekrandan daşarky okyjyny, Magnit zolakly okyjyny we Plug-in Reader-i goldaň.

Rfid

4. Uzak aralygy tanamak

Nazary taýdan iň ýokary okalýan aralyk 8 sm, önümlerde 3 sm-den 5 sm aralygynda okamak aralygyna ýetip bileris.

Kod

Gysgaça syn
WEDS-iň kod tanamak tehnologiýasy dürli kod görnüşleriniň tanalmagyny goldaýar, ýokary dykyzlygy we ýokary maglumat QR kod tanamagyny gazanyp biler.Müşderilere hususy protokollary işläp düzmäge kömek etmek üçin, ýöne beýleki kodlara interfeýsi gazanmak aňsat bolan ýoldan geçmek üçin hem ulanylyp bilner.

Code

1. Birnäçe kod görnüşi

Ştrih kody: Goldaw kody 128, GS1 128, ISBT 128, kod 39, kod93, kod 11 we ş.m. Iki ölçegli kod: QR kody, maglumat matrisi, PDF417 we ş.m.

Code

2. resolutionokary ölçegli

Okyjylarymyz has köpugurlylyk we has giňişleýin programmalar üçin ýokary çözgütli kodlary goldap bilerler

Code

3. Bölünen stil / integrirlenen stil

Integrirlenen stil has estetiki taýdan ýakymlydyr.Bölünen stil ulanylyşyň has çeýeligi üçin aýrylýar.

Code

4. Şahsy protokol dok

Geçiş tertibi arkaly doklama protokollaryny, şeýle hem dok protokollaryny ýerli derňewleri goldaýarys.

Gurluş

Gysgaça syn
Görünýän ýagtylygy tanamak algoritmleriniň optimizasiýasy hökmünde, WEDS dört kategoriýada dürli görnüşli hyzmatlaryň müşderileriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin 30-dan gowrak görünýän ýagtylyk algoritmini üpjün edip bildi: gurluşly, perimetri kesgitlemek, özüni alyp barşyň derňewi we ýüz tanamak. jemgyýetler, seýilgähler we binalar ýaly ssenariýalar.

Structuration

1. Amaly amallaryň derňewi

Kowalamak, söweşmek, çilim çekmek, maska ​​geýmezlik we ş.m. ýaly märekede we sahnalarda özüňi alyp barşyňy akyl taýdan tanamak.

Structuration

2. Zonalaşdyrmak

Aýratyn zonalar zerurlyklara görä kesgitlenip bilner, meselem howp zonalary, geçmeýän zolaklar we ş.m.

Structuration

3. Ygtyýarnamanyň belgisini tanamak

Dürli belginiň reňklerini we belgilerini tanamak we ýazga almak.

Structuration

4. Ulagyň görnüşini kesgitlemek

Awtoulaglar, elektrikli awtoulaglar, welosipedler, motosikller we ş.m. ýaly dürli ulag görnüşlerini kesgitläň.

Arza