banner

Duşuşyk dolandyryşy

Maglumat eýýamynyň gelmegi dürli pudaklarda maglumat infrastrukturasynyň üznüksiz gowulaşmagyna sebäp boldy.Maslahat merkeziniň prosesi we daşky gurşawy dolandyrmak däp bolan häzirki zaman tehnologiýalaryna geçýär.Geçmişde el bilen barlamagyň statistikadaky kynçylyklar we galp işgärleri ýüze çykaryp bilmezlik we ş.m. ýaly kemçilikleri bardy, IC kartoçkalary, şahsyýetnamalary we QR kodlary bilen ýüzi tanamak tehnologiýasyna esaslanýan akylly konferensiýa barlag ulgamy arkaly, Adaty barlag usullarynyň kemçilikleri netijeli çözülýär we umumy akylly çözgüt konferensiýasyny emele getirýär.Şol bir wagtyň özünde, ýüz tanamak tehnologiýasy, ýüz maglumatlaryny ýygnamak we hasaba almak, konferensiýa merkezine giren her bir adamy çalt barlamak we barlagy takyk tamamlamak üçin ulanylýar.Terminal ulgamy, şeýle hem, girenleriň sanyny, gatnaşýanlaryň sanyny we giriş ýazgylarynyň statistik derňewini aňsatlaşdyrýar we köp işçi güýjüniň zerurlygynyň öňüni alyp, hasabatlary real wagt görmäge mümkinçilik berýär. Duşuşyklara gireniňizde iki esse iş ediň.

图片14

Hakyky ýagdaýlar: Dongfang Wisdom Electric CO., LTD

Sanly döwürde adaty kartoçkalar kärhana işgärleriniň iş ssenarileriniň akylly döwrüne ýuwaş-ýuwaşdan uýgunlaşyp bilmediler, adaty terminal enjamlary bolsa pes netijelilik we korporatiw ofis ssenarilerini netijeli ýapyp bilmezlik ýaly agyr kynçylyklary başdan geçirýär.Tebigy şahsyýet maglumaty hökmünde ýüz, ygtybarly we netijeli işgärlere girmek tejribesini gazanmak üçin kartany kem-kemden çalyşýar.

5
16

Akylly duşuşyk seriýasy önümleri

Önümiň artykmaçlyklary

Identifikasiýa usullary--- aceüz, barmak yzy, Mifare / Prox, QR kody we beýleki çeýe kombinasiýa

Uly ekranly wideo oýnamak ---10.1inchce / 21.5 dýuým TFT LCD displeý, interaktiw tejribe bilen ýaýlym suratlaryny, bildirişleri, wideo we ş.m. görkezip biler

Amatly ikinji derejeli ösüş--- Amatly ikinji derejeli ösüş üçin SDK we API

Durmuşy kesgitlemek---Janlylygy anyklamak üçin dürbüli kamera

Çeýegurnama ---WIFI bilen hakyky saýtlarda çeýe gurnama we ulanmak

img2