banner

Uniwersitet rezidensiýasy

Uniwersitet logistikasyny özgertmek uniwersitet dolandyryşyny özgertmegiň möhüm bölegi, talyplaryň umumy ýaşaýyş jaýlaryny dolandyrmak, ýaşaýyş gurşawy, okuw atmosferasy we hatda hili bilen baglanyşykly uniwersitet logistika dolandyryş ulgamyny özgertmegiň möhüm bölegi bolup durýar. okuwçylara bilim bermek we okatmak.Giňişleýin dolandyryş tertibi we dolandyryş tertibi, kollejlerde we uniwersitetlerde talyplaryň umumy ýaşaýyş jaýyny dolandyrmagyň iki esasy usulydyr.Häzirki wagtda bu iki reesimde esasan umumy ýaşaýyş jaý enjamlarynyň we enjamlarynyň pes derejesi, dolandyryşyň we hyzmat etmegiň ýeke-täk usuly we mekdepleriň, okuwçylaryň we ene-atalaryň arasynda özara gatnaşyk bolmazlygy ýaly meseleler bar.Ylmy dolandyryşy we mekdepleriň, okuwçylaryň we ene-atalaryň arasynda aragatnaşygy güýçlendirmek ýaly çäreler bu meseleleriň gowulaşmagyna kömek edip biler.Şol sebäpden, sosial nätanyş adamlaryň girmeginiň öňüni almak, umumy ýaşaýyş jaýynyň düzgün-nyzamyny berkitmek we okuwçylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen belli bir hukukly adamlaryň umumy ýaşaýyş jaýyna girmegine we çykmagyna gözegçilik etmek üçin akylly terminallary ulanýarys. okuwçylaryň ýaşaýyş ýagdaýyny yzarlamak.Bu çözgüt beýleki şuňa meňzeş ssenariýalara çeýe ulanylyp bilner we ýokary derejede ulanylyp bilner.

img2518

Hakyky wakalar: Medeni syýahatçylyk Hünär kolleji

Akylly terminalymyz mekdep umumy ýaşaýyş jaýyny dolandyrmak üçin has gowy kömek edip biler, sanly howpsuzlygy dolandyrmagy ýola goýup biler, umumy ýaşaýyş jaýynyň dolandyryjylarynyň, mugallymlarynyň, mekdepleriniň we ene-atalarynyň arasynda maglumat alyş-çalşygyny we paýlaşylmagyny, adatdan daşary ýagdaýlaryň täsirliligini ýokarlandyryp biler we mekdebe iş ýüzünde kömek edip biler. umumy ýaşaýyş jaýyny dolandyrmagyň maglumatlaşdyrylyşyna, amatlylygyna we akyl-paýhasyna düşüniň.

img2520
img2521

Ahyrky önümlere gabat gelmek

Önümiň artykmaçlyklary

8-dýuým duýgur ekran ---Maglumat, iş sazlamalary, paroly açmak we ş.m.

IP67 suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän ---Içerde we daşarda amatly metal gap, suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän

Amatly ikinji derejeli ösüş--- Dürli platformalar bilen interfeýs üçin SDK we API, amatly ikinji ösüşi goldaýar

Durnukýadro--- Içerki Android / Linux pes şowsuzlyk derejesi bilen üznüksiz işläp biler

Ösenalgoritmi --- Megvii giň dinamiki tanamak tehnologiýasy bilen ýüz algoritmini kabul ediň

Durmuşy kesgitlemek---Ykrar etmegiň ýerine suratlaryň ýa-da wideolaryň ulanylmagynyň öňüni alyň

Temperaturany kesgitlemek--- infragyzyl şekillendiriş temperaturasyny ýokary takyklyk bilen kesgitlemek

Mikrotolkun induksiýa datçigi--- Takyk kesgitlemek, 2,5 metr aralygynda tanamak

img5