banner

Mekdep dolandyryşy

Günorta Hytaý adaty uniwersitet bilen baglanyşykly başlangyç mekdebi, Guangdong welaýat bilim bölüminiň we Günorta Hytaý adaty uniwersitetiniň goşa ýolbaşçylygynda gönüden-göni Guangdong welaýatynda ýeke-täk welaýat derejesindäki mekdepdir.Mekdebiň işi "birinji ýaly ahlak terbiýesi, esasy bilim bilim, ilkinji bolup ylmy gözleg we esas hökmünde bilim" ideýasy bilen amala aşyrylýar we "meşhur okuwçylary ösdürip ýetişdirmek, meşhur mugallymlary öndürmek" maksadyna ýetmäge çalyşýar we meşhur markalary döretmek ".Mekdep, 2020-nji ýylyň aprel aýynyň ahyryndan başlap, ahlak terbiýesini wagyz etmek, talyplaryň synpyna gatnaşmak we okuwçylaryň bedeniniň temperaturasyny kesgitlemek üçin ulanylýan, esasan, ahlak terbiýesi belligi + Bluetooth temperatura ýaragy synag programmasy bolan Smart Kampus ýerleşdirýär.Akylly terminal ýerleşdirileli bäri, mekdep uniwersitet şäherçesiniň medeniýetini we synp medeniýetiniň köpçülige görkezilmegini ep-esli baýlaşdyrdy, okuwçylaryň gatnaşmagy we temperaturany ölçemek üçin mekdebiň dolandyryş ýüküni azaltdy we dolandyryş netijeliligini ýokarlandyrdy.

图片12

Hakyky wakalar: Günorta Hytaý adaty uniwersitetine degişli Nansha başlangyç mekdebi

Okuwçylaryň sapaklara gatnaşmagyny we mekdebe gatnamagy dolandyrmakda temperaturany kesgitlemek bilen, mekdep mugallymlaryny dolandyrmagyň netijeliligi ep-esli ýokarlandyrylyp bilner, şol bir wagtyň özünde howpsuzlyk we howpsuzlyk hem kepillendirilip bilner.Gyzzyrma ilkinji gezek ýüze çykyp bilýär we birbada täsirli çäreleri görüp bolýar.Çagalaryň beden we akyl saglygy kepillendirilip bilner we mekdepler tertipli dolandyrylyp bilner.

img2513

BP / BD seriýaly önümler

Önümiň artykmaçlyklary

Identifikasiýa usullary--- aceüz, barmak yzy, Mifare / Prox, QR kody we beýleki çeýe kombinasiýa

Cysdolygörkezmek- 10.1inchce / 21.5 dýuým TFT LCD displeý, daş-töwerekdäki ýagtylygyň täsirinde däl, gaty interaktiw gymmat

Durmuşy kesgitlemek---Janlylygy ýüze çykarmak üçin dürbüli ýüz kamerasy, tanalmagyň ýerine suratlaryň ýa-da wideolaryň ulanylmagynyň öňüni alyň

Amatly ikinji derejeli ösüş--- Interfeýs we amatly ikinji derejeli ösüş üçin SDK we API

Uly giňelme--- Gapy düwmesini, gapynyň magnitini, giriş dolandyryşyny we synp otagynyň baglanyşygyny goldaň

教务管理