banner

Gysgaça syn

“Shandong Well Data Co., Ltd.” 1997-nji ýylda esaslandyryldy we Milli paýnamalar bir Exchangeasynda we sitatasynda hasaba alyndy(NEEQ) 2015-nji ýylda aksiýa kody 833552.Üznüksiz tehnologiýa gözlegleri we innowasiýa toplamak arkaly, “Shandong Well Data Co., Ltd.” şahsyýetini kesgitlemek tehnologiýasy, akylly terminallar we amaly programmalar, programma üpjünçiligi we apparat platformalary we innowasiýa çözgütleri we ş.m. garaşsyz intellektual aýratynlyklary we patentleri bolan birnäçe esasy tehnologiýalara eýe. Bu kompaniýa, kärhana tehnologiýa merkezi, IOT akylly terminal in engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezi bolan milli ýokary tehnologiýaly kärhana we 21 patenti (5 oýlap tapyş patenti) we 25 awtorlyk hukugy bar.Bir milli ylym we tehnologiýa goldaw meýilnamasyny we 10-dan gowrak welaýat we şäher ylym we tehnologiýa taslamalaryny amala aşyrdy.

1997

1997

Döredildi

2015

160+

Işgärler

50

60+

Iş patenti

50

1000+

Müşderiler

Ajaýyp OEM ODM ukyplary we dürli özleşdirme hyzmatlary bilen ökde hünärli akylly enjam öndürmek hökmünde 150-den gowrak işgärimiz bar, olaryň arasynda 6 adam magistr derejesini we 80-den gowrak adamyň bakalawr derejesini alýar.Ortaça ýaş 35, gözleg we barlag işgärleri kompaniýanyň umumy işgärleriniň 38% -ini tutýar.Elektron tehnologiýa maglumatlary, informatika we tehnologiýa, aragatnaşyk in engineeringenerçiligi we beýleki hünärmenler bilen ýokary tehnologiýaly gözleg we ösüş topary.Hünärmen we üstünlikli OEM we ODM tejribeleri tehnologiýa we işewürlik ugurlarynda üstünlik gazanmaga köp kömek edýär.

Şahsyýeti kesgitlemek tehnologiýasyna bagyşlanan we ýüz, biometrik, barmak yzy, Mifare, Proximity, HID, CPU we ş.m. ýaly çuňňur gözlegleriň we öwrenmegiň esasy başarnyklaryna esaslanyp, simsiz tehnologiýa we gözlegler bilen birleşdik, bazaryň dürli talaplaryny ep-esli derejede kanagatlandyryp biljek we jemgyýet üçin uly gymmatlyklary döredip biljek wagt, gatnaşmak, gözegçilik, sarp etmek, ýüz we temperaturany kesgitlemek terminaly ýaly akylly terminallary öndürmek, satmak.

Adaty akylly enjam önümlerinden başga-da, kompaniýa bazaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin integrasiýa üçin dürli interfeýs usullaryny üpjün edip biler.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin SDK, API, hatda ýöriteleşdirilen SDK hem üpjün edilip bilner.ODM, OEM we dürli işewürlik usullary bilen köp ýyllaryň dowamynda WEDS önümleri Europeewropada, Amerikada, Eastakyn Gündogarda, Günorta Gündogarda we beýleki köp ýurtlarda 29-dan gowrak ýurdy öz içine alýar.

Geljekde “Shandong Well Data Co., Ltd.” emeli intellektiň gözlegine we ösüşine ünsi jemlär we şahsyýetiň şahsyýetini tanamak ugrundaky maglumatlar derňewini dowam etdirer.

Ylmy we tehnologiki innowasiýalar arkaly ulanyjylara has gymmatly önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmegi dowam etdireris we bu pudaga ýolbaşçylyk etmek üçin hyzmatdaş hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde işleşeris.

Wezipe
Ulanyjylaryň we işgärleriň bahasyna ýetiň

Görüş
Ulanyjylar üçin gymmatlyk döretmek üçin platforma, işgärleriň karýerasyny ösdürmek we abraýly ýokary tehnologiýaly kärhana bolmak üçin platforma boluň

Gymmatlyklar
Ilkinji ýörelgeler, bütewilik we pragmatizm, jogapkärçilik üçin gaýduwsyzlyk, täzelik we üýtgeşiklik, zähmet we ýeňiş gazanmak

Müşderi saparlary

factory

Ösüş taryhy

 • 1997-2008
  1997-nji ýylyň sentýabr aýy
  “Yantai Well Data System Co., Ltd” döredildi.
  2000-nji ýylyň awgust aýy
  10,4 dýuým reňkli LCD multimediýa wagtyna gatnaşýan maşyn modeli 4350 işlenip düzüldi, bu Hytaýda ilkinji gezek gatnaşýan maşyn, wagtyň täze tehnologiýa döwrüni döretdi.
  Mart, 2004
  WEDS-iň hemmesi bir kart platformasynda üstünlikli gözlenip, bazarda neşir edildi.Şol bir wagtyň özünde, Döwlet intellektual eýeçilik edarasynyň önüm awtorlyk hukugyny bellige aldy.
  Iýun, 2006
  ARM-i kabul edýän we oturdylan operasiýa ulgamy bolan ilkinji önüm modeli S6 önümi çykdy.
  2007-nji ýylyň oktýabr aýy
  Model V seriýaly önümler çykaryldy, WEDS oturdylan akylly önümler seriallaşdyryldy we kadalaşdyryldy.Önümleri daşary ýurt bazaryna ilkinji gezek ibermekdi.
  Noýabr, 2008
  ARM-i kabul edýän we oturdylan operasiýa ulgamy bolan ilkinji önüm modeli S6 önümi çykdy.
 • 2009-2012
  Iýun, 2009 ý
  Hakyky at gurluşyk dolandyryş ulgamy neşir edildi.
  Noýabr, 2009
  Simsiz CDMA / GPRS bilen H seriýaly akylly önümler geldi, hakyky at gurluşyk dolandyryş ulgamy hem çap edildi.
  Noýabr, 2010
  “Army Access” dolandyryş ulgamy üstünlikli neşir edildi.
  Sentýabr, 2011
  Elektron, institusional we amatly bazar talaplaryny kanagatlandyrmak üçin reňkli LCD bilen POS terminaly amala aşyryldy.
  Aprel, 2012
  WEDS öz-özüni öwrenýän bulut platformasy resmi taýdan çap edildi.CCTV 2-nji kanal “-arym sagatlyk ykdysadyýet” WEDS kompaniýasy we WEDS-iň baş direktory jenap Wan Guannan bilen söhbetdeşlik geçirdi.
  2012-nji ýylyň maý aýy
  WA seriýasyna giriş dolandyryş tagtasy we ER seriýaly kart okaýjy çykdy.PIT programmirläp bolýan akylly terminal we onuň platformasy birnäçe ýyl ösüşden soň ahyrsoňy neşir edildi.
  2012-nji ýylyň dekabry
  Oflayn we onlaýn re withimli 2416 D seriýaly POS terminallary çap edildi.
 • 2013-2016
  Aprel, 2013
  2416 I seriýa terminaly çap edildi.
  Maý, 2013
  El bilen dolandyrylýan POS neşir edildi.
  Aprel, 2014
  SCM hemmesini bir kartoçkadaky real wagt wersiýasy çap etdi.
  2014-nji ýylyň dekabry
  “Şäher derejesindäki akylly sebit” baýragy bilen sylaglandy.
  2015-nji ýylyň maý aýy
  Adyny Şandong Well Data Co., Ltd.
  Noýabr, 2015
  Milli paýnamalar bir Exchangeasy we sitatalar dabarasyna Pekine gatnaşyň.
  Maý, 2016
  WEDS Günorta-Günbatar ofisi resmi taýdan döredildi.WEDS ylym we tehnologiýa ösüşi baýragynyň ilkinjisini aldy.
 • 2017-nji ýyl
  2017
  Performanceokary öndürijilikli ýüz tanamak terminallary bazara geldi.WEDS gözleg we önümçilik täze binasy tamamlandy we mundan beýläkki ösüş üçin ulanyldy.
  2018
  BD seriýaly QR kod önümleri gözlenildi.Özüňi alyp barşyňy ýygnamak we maglumatlary derňemek çuňňur ösüş üçin neşir edildi.
  2019
  G5, N8 we ş.m. ýaly ýokary öndürijilikli ýüz önümleriniň köpüsi bazara çykdy.