banner

Kollejlerde epidemiýanyň öňüni almak boýunça görkezmeler

Awgust-23-2021

Häzirki wagtda ýurduň kollejleri we uniwersitetleri eýýäm yzly-yzyna mekdebe gaýdyp geldiler we epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek täze kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Mugallymlaryň we okuwçylaryň saglygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, “Shandong Well Data Co., Ltd.” uniwersitet şäherçesinde howpsuzlygyň öňüni almak we gözegçilikde saklamak üçin sanly dolandyryş işini amala aşyrdy we mekdep ýolbaşçylaryna iň giňişleýin gözegçiligi amala aşyrmaga kömek etdi. iň ýeňil maýa goýum.

news

Okuwçylar mekdebe girýärler, nädip dolandyrmaly?

Mekdep derwezesinde we giriş-giriş nokadynda terminaly kartoçkany süpürmek, ýüzüni tanamak we temperaturany ölçemek bilen beýleki tanamak usullary bilen okuwçynyň şahsyýetini çalt kesgitläp bolýar, giriş ýa-da çykyşdan öň gyzzyrma howsala düşer, bu mugallymlaryň howpsuzlygyny ýokarlandyryp biler we okuwçylar.

news

Talyplaryň wagtyna gatnaşmagy we giriş gözegçiligini nädip sazlamaly?

Mugallymlar we okuwçylar şahsy maglumatlar we temperatura tassyklanandan soň synp binasyna girenlerinde akylly terminalda barlanmalydyrlar.

news

Umumy ýaşaýyş jaýyna girmegi we çykmagy nädip dolandyrmaly?

Ialüz skanirlemegiň we temperaturany ölçemegiň şahsyýetini kesgitlemek terminaly uniwersitet şäherçesindäki her bir umumy ýaşaýyş jaýynyň girelgesinde we çykyşynda ýerleşýär.Talyplar her bir okuwçynyň howpsuzlygyna gözegçilik etmek üçin özlerini tanap we temperaturany ölçäp bilerler.

news

Uniwersitet şäherçesini dolandyrmagy nädip ýerleşdirmeli?

Kitaphanalar, okuw jaýlary, restoranlar, ofis binalary, sport zaly we mekdebiň beýleki ýerleri üçin akylly ýüz terminallary howpsuzlyk wagtyna gatnaşmak we giriş gözegçiligi üçin her nokady ýapmak üçin ulanylýar.

news
news
news

1997-nji ýyldan bäri hünärli akylly kesgitleýji enjam öndürýän “Shandong Well Data Co., Ltd.”, müşderileriň talaplaryna laýyklykda ODM, OEM we dürli özleşdirmeleri goldaýar.Simsiz tehnologiýa we gözleg, önümçilik, COVID-19 we ş.m. üçin biometrik, barmak yzy, kartoçka, ýüz ýaly şahsyýet kesgitleýiş tehnologiýasyna bagyşlanýarys. ..

news

Müşderiniň terminallaryň dizaýnyny goldamak üçin SDK we API, hatda ýöriteleşdirilen SDK bilen üpjün edip bileris.Win-win hyzmatdaşlygyny amala aşyrmak we ajaýyp geljegi döretmek üçin dünýädäki ähli ulanyjylar, ulgam integratorlary, programma üpjünçiligini döredijiler we paýlaýjylar bilen işlemäge tüýs ýürekden umyt edýäris.

news

Döredilen senesi: 1997
Sanawyň wagty: 2015 (Täze Üçünji Geňeşiň aksiýa kody 833552)
Kärhananyň kär derejesi:Milli ýokary tehnologiýaly kärhana, goşa programma üpjünçiligini kepillendirýän kärhana, meşhur marka kärhanasy, “Shandong Gazelle” kärhanasy, “Şandong” ajaýyp programma üpjünçiligi kärhanasy, “Şandong” täze orta kärhana, “Şandong” tehnologiýa merkezi, “Şandong” göze görünmeýän çempion kärhanasy.
Kärhananyň ululygy:kompaniýanyň 150-den gowrak işgäri, 80 gözleg we in engineener, 30-dan gowrak hünärmen bar.
Esasy ukyplar:apparat üpjünçiligi, OEM ODM we özleşdirme, programma üpjünçiligi tehnologiýasy gözleg we ösüş, şahsylaşdyrylan önümi ösdürmek we hyzmat etmek ukyby.