banner

COVID-19 öňüni alyş we gözegçilik işinde ýüzi tanamagyň we temperaturany ölçemegiň ähmiýeti

Awgust-23-2021

news

Hytaýda epidemiýa ýagdaýyna netijeli gözegçilik edilse-de, epidemiýanyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek henizem biperwaý däl.Hytaýda köp ilatly we köp ýüzýän ilat bilen epidemiýa gaýtadan başlansoň, oňa gözegçilik etmek gaty kyn bolar.Şonuň üçin COVID-19 hassalarynyň ýa-da şübhelenýänleriň ýüzüp geçmeginiň öňüni almak üçin epidemiýa ýagdaýyna hakyky wagt gözegçilik etmek möhümdir we epidemiýa ýagdaýynyň iň göni we täsirli gözegçilik usuly adam bedeniniň temperaturasyna gözegçilik etmekdir. giriş-çykyş we mümkin boldugyça köp ýerde gözegçilik.

news

Accessüz tanamak we giriş gözegçiligi üçin temperaturany ölçemek enjamy indiki epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik işinde möhüm ähmiýete eýe.Floüzýän ilatyň we migrant işçileriň elýeterliligini gözegçilikde saklamak üçin temperaturany hakyky wagtda gözegçilik etmek epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik işinde adam güýjüniň zerurlygy bolmazdan uly kömek edip biler.

news

WEDS-iň ýüzüni skanirlemek we wagta gatnaşmak we giriş gözegçiligi üçin temperaturany kesgitlemek, ýüzüň çalt skanirlenmegine we temperaturany ölçemegiň millisekunt seslenmesine, dürli amaly meýdanlar üçin amatly gyzzyrma duýduryşyna ýetip biler.Howpsuzlyga giriş gözegçiligi üçin ýüz tanamak we temperaturany ölçemek terminaly, kontakt däl temperaturany kesgitlemek modulyny, ýokary temperatura ölçeg takyklygy bilen bir metrde kesgitleme aralygyny ulanýar.

news
news

Önüm aýratynlyklary
Ösen ýüz algoritmi:Megvii algoritm we WDR tehnologiýasy bilen ýüzbe-ýüz bolýar
Durmuşy kesgitlemek:Wagtlara gatnaşmak we giriş gözegçiligi üçin tanalmagy çalyşmak üçin suratlaryň ýa-da wideolaryň ulanylmagynyň öňüni alyň
Temperaturany kesgitlemek:Howpsuzlyga gözegçilik etmek üçin ýüzüň hakyky temperaturasyny skanirlemek
Mikrotolkun induksiýa datçigi:takyk kesgitlemek, 2,5 metr oýanyp biler
8 "duýgur ekran:OEM, ODM we ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligini goldaň
Suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän:metal gap, suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän
Dürli aragatnaşyk:RS485, WG26 / 34, LAN, WAN, onlaýn täzelenme we ş.m.
Amatly interfeýs:SDK, API üpjün edilip bilner
Elýeterliligi gözegçilik we wagt gatnaşygyny birleşdirmek:Müşderilere doly çözgüt tapmak üçin dürli fon dolandyryş programma üpjünçiligi bilen hyzmatdaşlyk ediň

news

1997-nji ýyldan bäri hünärli akylly kesgitleýji enjam öndürýän “Shandong Well Data Co., Ltd.”, müşderileriň talaplaryna laýyklykda ODM, OEM we dürli özleşdirmeleri goldaýar.Simsiz tehnologiýa we gözleg, önümçilik, COVID-19 we ş.m. üçin biometrik, barmak yzy, kartoçka, ýüz ýaly şahsyýet kesgitleýiş tehnologiýasyna bagyşlanýarys. ..

news

Müşderiniň terminallaryň dizaýnyny goldamak üçin SDK we API, hatda ýöriteleşdirilen SDK bilen üpjün edip bileris.Win-win hyzmatdaşlygyny amala aşyrmak we ajaýyp geljegi döretmek üçin dünýädäki ähli ulanyjylar, ulgam integratorlary, programma üpjünçiligini döredijiler we paýlaýjylar bilen işlemäge tüýs ýürekden umyt edýäris.

news

Döredilen senesi: 1997
Sanawyň wagty: 2015 (Täze Üçünji Geňeşiň aksiýa kody 833552)
Kärhananyň kär derejesi:Milli ýokary tehnologiýaly kärhana, goşa programma üpjünçiligini kepillendirýän kärhana, meşhur marka kärhanasy, “Shandong Gazelle” kärhanasy, “Şandong” ajaýyp programma üpjünçiligi kärhanasy, “Şandong” täze orta kärhana, “Şandong” tehnologiýa merkezi, “Şandong” göze görünmeýän çempion kärhanasy.
Kärhananyň ululygy:kompaniýanyň 150-den gowrak işgäri, 80 gözleg we in engineener, 30-dan gowrak hünärmen bar.
Esasy ukyplar:apparat üpjünçiligi, OEM ODM we özleşdirme, programma üpjünçiligi tehnologiýasy gözleg we ösüş, şahsylaşdyrylan önümi ösdürmek we hyzmat etmek ukyby.